4 Politisk integration

Från SCBs mätningar vet vi att svenskar med utländsk bakgrund deltar i riksdagsval i lägre utsträckning. I valet 2018 så röstade 89% av förstagångsväljarna med svensk bakgrund och 75% av dem med utländsk bakgrund. Frågan om politisk integration sträcker sig dock längre än röstandet i allmänna val, och några aspekter presenteras här nedanför.

Politiskt intresse

Vi har studerat politisk intresse med hjälp av två frågor. Först har vi tittat på i vilken utsträckning unga pratar om politik med sina föräldrar. Figur 4a visar hur våra deltagare har svarat på frågan om hur ofta föräldrarna brukar “prata med dig om politiska händelser och samhällsfrågor”. Bland unga med utländsk bakgrund svarar närmare 60% av 15-åringarna “varje månad” eller oftare. Motsvarande andel för dem med svensk bakgrund är 50%.

Andelen som diskuterar politik med sina föräldrar, uppdelat på bakgrund.

Figur 4a. Andelen som diskuterar politik med sina föräldrar, uppdelat på bakgrund.

Vi har också frågat specifikt hur intresserade unga är av svensk politik, där svarsalternativen varit “Väldigt mycket”, “Mycket”. “En del”, “Lite” eller “Väldigt lite/inte alls”. I Figur 4b visar vi hur den genomsnittliga intresset förändras över ålder, uppdelat på bakgrund. Där ser vi att vid 15-års ålder har unga med utländsk bakgrund ett något högre intresse men vid 19-års ålder så ligger intresset på samma nivå oavsett bakgrund.

Intresse för svensk politik vid olika åldrar, uppdelat på bakgrund.

Figur 4b. Intresse för svensk politik vid olika åldrar, uppdelat på bakgrund.

Samhällsengagemang

För att fånga ungas samhällsengagemang och opinionsbildning ställde vi till 19-åringar frågan: “Har du gjort något av följande för att åstadkomma förändringar eller protestera under de senaste tolv månaderna?” med alternativen “diskuterat samhällsfrågor på internet”, “varit på möte med något politiskt parti eller ungdomsorganisation”, burit “pins eller andra märken” för att uttrycka en åsikt och “deltagit i en demonstration eller manifestation”. I Figur 4c ser vi andelen som svarat ja, uppdelat på generation. Även om skillnaderna för de olika aktiviteterna är små, så finns det ett genomgående mönster att unga med utländsk bakgrund är något mer aktiva än unga med svensk bakgrund.

Samhällsengagemang av fyra slag, uppdelat på bakgrund.

Figur 4c. Samhällsengagemang av fyra slag, uppdelat på bakgrund.